Herindelingskrant Nuenen is schandelijk misleidend

 
In de door de provincie rondgestuurde herindelingskrant wordt de herindeling van Nuenen, en daarmee de fusie met Eindhoven, voorgesteld als een voldongen feit. Pas in het najaar besluiten Provinciale Staten over de fusie en tot dat moment is nog alles open. 
 
Vorige week kregen alle Nuenenaren een krant in de bus waarin de herindeling van Nuenen gepresenteerd werd als een voldongen feit. Wat een schandelijke misleiding, want er is nog helemaal niets besloten! 

 De provincie heeft een (herindelings-)ontwerp, een voorstel, geschreven waarover de Provinciale Staten (PS) in december een besluit moet nemen. De ingediende zienswijzen zijn dan ook bedoeld om het oordeel van PS te beïnvloeden en het is bekend dat bij het besluit van PS het draagvlak onder de bevolking van Nuenen sterk zal meewegen. Vandaar het Nuenense initiatief tot een referendum. Vandaar ook de weigering mee te schrijven aan het herindelingsontwerp. Want het is inmiddels genoegzaam bekend dat de gedeputeerde mevrouw Spierings zich op geen enkele manier laat beïnvloeden en daarom heeft de Raad van Nuenen besloten alleen energie te steken in zaken waarop hij wel invloed heeft. En dat is op het besluit van GS. Daarop hebben wij invloed door te laten zien dat Nuenen wel degelijk de regie in eigen hand kan houden en door de respectievelijke fracties in de GS daarvan te overtuigen. Overigens wordt de argumentatie van de gedeputeerde steeds magerder. Voerde zij eerst nog de in haar ogen zorgelijke financiële situatie en de slepende dossiers aan, in haar krant heeft zij het er alleen nog maar over dat er geen zicht zou bestaan op verbetering in het politiek bestuurlijke samenspel tussen gemeenteraad en het college van B&W. De Raad is pas een kleine drie maanden in functie en het college is vorige week beëdigd. We zijn nog niet eens begonnen en nu al voorspelt de gedeputeerde dat het niets gaat worden! In het coalitieakkoord zijn bindende afspraken gemaakt om met name daar waar het gaat om de bestuurlijke toekomst het college de belangrijke rol te geven die het toekomt. Was er in de vorige raadsperiode misschien sprake van een overgangsperiode met het bijbehorende gedoe, nu hebben wij er alle vertrouwen in dat het samenspel constructief en in een goede sfeer zal verlopen. Tenslotte moge duidelijk zijn dat een meerderheid in de Raad tegen een fusie met Eindhoven is. Maar minstens zo belangrijk is dat wij de regie over onze toekomst in eigen hand willen houden en daartoe moet de Arhi-procedure van tafel. Daarom is het belangrijk dat PS in het najaar tegen de fusie met Eindhoven stemt en dat besluit moeten wij met alle middelen die ons ter beschikking staan beïnvloeden. Tot dat moment is er nog helemaal niets besloten, wat de gedeputeerde ook beweert.   Boudewijn Wilmar, Fractievoorzitter GroenLinks Nuenen c.a.